ပင္လယ္ထဲမွ ခ႐ုခြံႏွင့္ဂုံးခြံေပါင္း၅သန္းေက်ာ္ကို ႏွစ္သုံးဆယ္ၾကာေအာင္စုေဆာင္းၿပီး အလြန္ခမ္းနားထည္ဝါလွေသာ အပန္းေျဖစခန္းႀကီးတစ္ခုလုံးကို အလွဆင္ခဲ့သည့္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

Categories